Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

CHOUCHOUS
70 Route du Pissot
85270 St Hilaire de Riez
FRANKRIJK
Telefoonnummer: 0033 (0)975546360 van ma. t/m za. Van 9h-18h
E-mailadres: info@babybio.nl
Website: www.babybio.nl
Chouchous is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in La Roche sur Yon, Frankrijk onder het SIRET nummer 502 754 57500012, BTW nummer FR0F502754575.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

  1. Website: de webshop www.babybio.nl en alle bijbehorende pagina’s.

  2. Producten: de producten die worden aangeboden en kunnen worden gekocht in de webshop.

  3. Consument: de persoon die de website bezoekt, en een aankoop verricht of gebruik maakt van de diensten van Chouchous.

  4. Bezoeker: de persoon die de website van Chouchous bezoekt.

  5. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Het vakje ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga er mee akkoord’ aanvinken, heeft dezelfde waarde als het plaatsen van een handtekening onder het document.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Inklaringskosten douane

Bestellingen geplaatst via de website www.babybio.nl en met een afleveradres buiten de Europese Unie, kunnen onderhevig zijn aan inklarings- en douanekosten. Deze en eventuele andere kosten die betaald moeten worden op het moment van levering van het gekochte product zijn voor rekening van de consument. Chouchous heeft niet de verantwoordelijkheid om de consument op de hoogte te stellen van de hoogte van deze eventuele kosten. Voor meer informatie over deze eventuele kosten, raadt Chouchous de consument aan om te informeren bij de hiervoor bestemde instanties in het land van levering.

Klantenaccount

1. De consument heeft de mogelijkheid tot het openen van een klantenaccount, en kan inloggen met behulp van emailadres en zelf bepaald wachtwoord. De consument is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van het gekozen wachtwoord.
2. De ingevulde gegevens worden gebruikt voor het genereren van een klantenaccount. Dit account geeft om alle geplaatste bestellingen terug te vinden en geeft tevens de mogelijkheid tot het sparen van spaarpunten. Mochten deze gegevens en alle andere klantengegevens verloren gaan door een technisch probleem of overmacht, dan kunnen Chouchous en de webdesigner hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
3. Chouchous heeft het exclusieve recht om een klantenaccount te verwijderen die niet voldoen aan de algemene voorwaarden. (voorbeeld; een consument die met voorbedachte rade verkeerde informatie heeft ingevuld) ook accounts die al minstens een jaar inactief zijn kunnen worden verwijderd.
4. De consument kan op elk moment zijn klantenaccount laten verwijderen. De consument dient hiervoor een mail te sturen naar info@babybio.nl . Na het verwijderen van het account zijn de gegevens definitief verwijderd.

Het aanbod

1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chouchous onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Chouchous biedt de mogelijkheid om te te betalen via een beveiligde electronische betaalomgeving. De betaling geschiedt via het platform van de gekozen betaalomgeving (iDEAL, Paypal, …)
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Chouchous verwerkt de gegevens exact zoals ze zijn genoteerd door de consument. Kosten ontstaan door onjuist ingevoerde informatie door de consument zijn voor rekening van de consument. Chouchous is in dit geval niet verantwoordelijk indien een pakket kwijtraakt of op een onjuist adres wordt afgeleverd.
6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending naar Frankrijk voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst in nieuwstaat van de geretourneerde producten, terugbetalen.
3. Chouchous is in geen geval aansprakelijk voor kwijtgeraakte, beschadigde retourzendingen. Chouchous raadt de consument aan om het trackingnummer te bewaren.

De prijs

1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. De verzendkosten kunnen worden duidelijk vermeld op de website tijdens het bestelproces.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Chouchous niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en Garantie

1. Chouchous garandeert dat de bestelling in goede staat wordt verzonden.
2. Chouchous is niet aansprakelijk voor eventuele schade (materiele schade, lichamelijke schade of schade anderszinds verkregen door verkeerd gebruik van de producten die verkocht worden bij Chouchous.
3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen op de dag van levering aan de ondernemer via de mail te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. Een gebrek dat bij gebruik wordt geconstateerd dient binnen 6 maanden na aankoop aan Chouchous worden gemeld. Na deze 6 maanden, dient de consument te kunnen bewijzen dat het gebrek al aanwezig was op het moment van ontvangst.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

Levering en uitvoering

1. Chouchous zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Chouchous zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk verzenden, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Chouchous zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiteraard wordt de consument hierover vooraf verwittigd en heeft op dat moment de keuze of hij wel of niet akkoord gaat met het vervangende product.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij de consument een incorrect of onvolledig adres heeft doorgegeven aan Chouchous.
8. Transport/Postbedrijven mogen pakketten afleveren bij buren in dezelfde straat. Indien de consument hiermee niet akkoord gaat, dient de consument dit tijdens het bestelproces duidelijk aan te geven.

Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Is de betaling na dit termijn niet ontvangen, dan zal de bestelling worden geannuleerd.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Chouchous behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Chouchous blijft volledig eigenaar van het te leveren product tot het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.

 

Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. De inhoud van www.babybio.nl alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Chouchous zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Chouchous kan echter geen garantie geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Chouchous is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Ik heb geen account,
Ik registreer me

Ik heb al een account,